ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
2. De prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de aannemer, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.
Prijsofferten zijn tot 30 (dertig) dagen na datum geldig en kunnen te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden tot op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever. Volgend op de aanvaarding door de Opdrachtgever zal de aannemer de overeenkomst confirmeren. De overeenkomst kan enkel gewijzigd worden mits schriftelijke akkoord tussen de aannemer en de Opdrachtgever. Niettegenstaande voornoemd principe zal de aannemer te allen tijde de prijzen eenzijdig kunnen aanpassen in functie van een substantiële wijziging van de kosten met betrekking tot de uitvoering van de diensten en/of administratieve kosten.
3. De leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
De aannemer doet alle redelijke inspanningen om de diensten te finaliseren binnen de termijn vermeld in de overeenkomst. De Opdrachtgever erkent dat de vooropgestelde termijn een indicatief karakter heeft. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan een vertraging in de diensten geen aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst of aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Indien de aannemer een vertraging in de uitvoering van de diensten verwacht zal de Opdrachtgever hier onverwijld van in kennis gesteld worden. De aannemer zal vervolgens in samenspraak met de Opdrachtgever tot een overeenkomst komen met betrekking tot de gepaste maatregelen. De voorziene uitvoeringstermijn wordt opgeschort of verlengd ingevolge vorst, slecht weer en bezetting problemen.
Elke gebeurtenis die zich buiten de wil van een der partijen voordoet, die onvoorzienbaar is en niet veroorzaakt wordt door nalatigheid of opzettelijke fout of inbreuk op de wetgeving, heeft tot gevolg dat de contractuele verplichtingen van de betrokken partij uitdoven.
4. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de uitgevoerde diensten, moeten gebeuren per aangetekende zending, binnen de acht dagen na de beëindiging der diensten.
5. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Facturen dewelke niet binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties der geleverde diensten.
6. Alle facturen zijn contant of via overschrijving betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.
7. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest, 8,5 % (2016). Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimumbedrag van 40 euro.
Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behoudt de aannemer zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.
8. In geval van annulering van de overeenkomst betaalt de klant een schadevergoeding aan striptease-workshop, van 20%, 50% of 100% van het totale factuurbedrag.
Bij annulering van een van de diensten gelden de volgende termijnen:
Annulering na boeking van de geplande dienst 20% annulering kosten van het totale factuurbedrag.
Annulering 1 tot 8 dagen voor datum van de geplande dienst 50% annulering kosten van het totale factuur bedrag
Annulering binnen 24 uur voor datum van de geplande dienst 100% annulering kosten van het totale factuur bedrag.
Een annulering dient plaats te vinden per aangetekend schrijven of per email (deze is alleen rechtsgeldig indien er een lees/ontvangst bevestiging van striptease-boeken kan worden overlegd).
9. Filmen en fotograferen van de diensten is toegestaan enkel indien de beelden niet openbaar of in de media gebruikt worden.
10. De artiesten zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de opdrachtgever en verbinden zich naar beste kunnen op te treden. De artiesten van striptease-boeken hebben het recht het geluidsvolume te produceren, dat voor het optreden gebruikelijk is. Opdrachtgever verklaart met de prestaties van striptease-boeken alleszins bekend te zijn.
11. De artiesten van striptease-boeken zijn voldoende op tijd voor het optreden op de locatie aanwezig. Mocht het toch het geval zijn dat de artiest iets verlaat is dan laat de artiest dit zo spoedig mogelijk weten en zorgt indien nodig/ gewenst voor vervanging.
12. De Opdrachtgever is tegenover striptease-boeken verplicht om in verband met het optreden en al hetgeen daarmee samenhangt, alle regelgeving op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden in acht te nemen.
13. Iedere schade aangebracht aan attributen, geluidsapparatuur e.d. van striptease-boeken zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek, wordt door opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde. Betaling vindt plaats binnen een maand nadat de schade is toegebracht. Striptease-boeken kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, etc. aangebracht door derden.
14. Striptease-boeken is verplicht ervoor zorg te dragen dat de benodigde apparatuur, attributen etc. zich in goede staat bevinden en voldoen aan de veiligheidseisen. De Opdrachtgever draagt zorg voor een deugdelijk podium of een vrije ruimte voor het optreden en voldoende stroomvoorziening die aan de veiligheidseisen voldoet. Indien de veiligheid van de artiesten onvoldoende wordt gewaarborgd door bv onveilige stroomvoorziening, al dan niet ontstaan door regen of andere weersomstandigheden, lekkage of dergelijke, is striptease-boeken gemachtigd het optreden niet te doen plaatsvinden en is opdrachtgever gehouden de volledige gage aan striptease-boeken uit te betalen.
15. De intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, op het materiaal dat deze website bevat komt toe aan en blijft berusten bij striptease-boeken.
Uw toegang hiertoe houd geen licentie in om deze informatie te verveelvoudigen en/of verspreiden, en dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van striptease-boeken of derden.
16. Deze website is ter goeder trouw gemaakt doch biedt geen garantie ( expliciet noch impliciet ) voor volledigheid en of juistheid van de informatie die zij bevat. Op deze informatie kunt u zich niet beroepen in verband met beslissingen over de door ons aangeboden diensten.
17. In geval van betwisting zijn uitsluitend de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd van de plaats waar de aannemer zijn uitbatingszetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.
18. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d..
19. De aannemer behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant. In geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, behoudt de Aannemer zich het recht voor de goederen terug te nemen.
20. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de Opdrachtgever afzonderlijk aangerekend.
21. Indien de aannemer zich verbindt tot het uitvoeren van werken en/of het leveren van diensten of prestaties dient één vierde betaald te worden als aanbetaling, drie vierde bij de aanvang der werken/ prestaties/diensten. Het overeengekomen bedrag, is de som die betaald moet worden ofwel bij aanvang van de prestaties cash of gestort kan worden op vermeld rekeningnummer. Deze moet dan minstens drie dagen op voorhand van de prestatie volstort zijn, met referentie van datum/ plaats.
22. Bij niet-betaling behoudt de aannemer zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
23. Bij niet-betaling behoudt de aannemer zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
24. De aannemer kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden. De aannemer kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van de aannemer zal te allen tijde beperkt blijven tot de som van de werken zoals vermeld in de overeenkomst.
25. De nietigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de aannemer. De niet-uitoefening door de aannemer of door de Opdrachtgever van haar rechten, op eender welk ogenblik, impliceert geenszins de verzaking aan die rechten.